fbpx

Ochrona danych osobowych

W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest:
ADT sp. z o.o., ul. Gorlicka 12/3, 51-314 Wrocław, NIP: 895-203-70-61, KRS: 0000540000. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Z Administratorem i wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając list pocztowy na podany w pkt 1 adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@growton.pl Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług szkoleniowych i rozwojowych. Do podstawowych usług świadczonych przez Administratora należy informowanie na temat realizowanych przez administratora lub podmioty współpracujące działań szkoleniowych. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe dotyczą tylko i wyłącznie działalności gospodarczej i zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dane te pozyskane zostały z co najmniej jednego z niżej wymienionych publicznie dostępnych źródeł informacji:

 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
 • inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
 • oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,
 • wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
 • ogólnodostępne katalogi teleadresowe,
 • serwisy społecznościowe,
 • bazy danych zakupione u współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich (np. Serwis
  www.BNF.pl)

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są jego klienci prowadzący

 • działalność m.in. w branżach:
 • finansowej i ubezpieczeniowej,
 • telekomunikacyjnej,
 • marketingowej i sprzedażowej,
 • doradztwa i rachunkowości.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać je przez okres niezbędny do świadczenia usług opisanych w pkt 4.

Administrator może podejmować w oparciu o przetwarzane dane osobowe zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt 3. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Przewiń do góry